Jouw privacy is belangrijk voor ons

We doen al het mogelijke om de wetgeving rond privacy te respecteren, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar. Persoonlijke informatie kan steeds gevraagd worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt om jouw vragen te beantwoorden, voor administratieve doeleinden of om jou een nieuwsbrief te mailen als je hiervoor inschrijft. In geen enkel geval wordt deze informatie doorgegeven aan derden.

De gegevens die we van onze klanten bewaren:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Data (huwelijk, feest, verjaardag … )

Als we persoonlijke gegevens over jou hebben en als je dat wenst, mag je die informatie inkijken, laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor contact op.

Alle informatie wordt ook veilig opgeslagen. Hof van Nazareth gebruikt MailerLite voor dit doel.

Toch klachten over de wijze waarop wij met jouw privacy omgaan? Hiervoor kun je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Cookies op onze site

Op onze site worden enkel functionele cookies gebruikt. Dat soort cookies dient niet geaccepteerd te worden bij bezoek. Hierdoor krijg je geen popup, slide-in of notificatiebalk die jouw goedkeuring vraagt om cookies te aanvaarden.

Om dat mogelijk te maken gebruiken we geen Google Analytics voor trafficanalyse. In plaats hiervan hanteren we het privacyvriendelijke Simple Analytics.


Verkoopvoorwaarden

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot betaald te worden van € 500 voor het Poortgebouw, € 1.500 voor de Salmonzaal en € 2.000 voor het Koetshuis. Er dient een bijkomend voorschot (zodat het volledige voorschot 50% van de totale geraamde prijs bedraagt) betaald te zijn, uiterlijk tien dagen voor de feestdatum. Bij gebreke hieraan behoudt Hof van Nazareth bv zich zonder verdere ingebrekestelling het recht voor om de overeenkomst te annuleren en een schadevergoeding te vorderen zoals hierna omschreven.

Onze eindfactuur dient te worden vereffend binnen de acht dagen na het feest. Ieder op de vervaldag niet-betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 3,5% per maand tot de volledige betaling gebeurd is.

Indien binnen de acht dagen na aangetekende ingebrekestelling het openstaande saldo niet wordt betaald, dan wordt dit saldo ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding wegens laattijdige betaling verhoogd met 15% en met een minimum van € 350.

Ingeval van annulatie blijft het voorschot verworven aan de uitbater.

Daarnaast wordt de hem toekomende schadevergoeding wegens annulatie forfaitair en onherroepelijk begroot op 30% van de aannemingsprijs (wij baseren ons voor de receptie op € 31, voor de maaltijd op € 49 en voor de dranken op € 36,40) voorzien in deze bestelling.

Bij overmacht wordt het reeds betaalde bedrag naar de nieuwe data overgedragen en worden er geen kosten aangerekend tot 6 dagen voor het event. Hierbij gaan we er vanuit dat het event binnen de 6 maand na de originele datum gaat plaatsvinden of volgens afspraak.

De bijdragen voor SABAM en de billijke vergoeding vallen ten laste van de organisatoren. Huwelijksfeesten zijn hiervan vrijgesteld.

De eenheidsprijzen voor een receptie en voor een avondfeest met buffet of diner zijn berekend op een minimum aantal van 80 personen in de Salmonzaal en 120 personen in het Koetshuis. Indien blijkt dat het aantal aanwezigen lager ligt of zal liggen, zal dit voorziene minimum aantal personen worden aangerekend.

Prijzen in onze brochure vermeld zijn niet geldig op zon- en feestdagen.

Eventuele klachten kunnen enkel in overweging worden genomen indien ze binnen de vijf dagen na het feest aangetekend ter kennis van de uitbater worden gebracht.

Alle betwistingen dienen uitsluitend onderworpen te worden aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Hof van Nazareth bv
BE 0821.862.687

Nazaretdreef 101
2500 Lier

Philippe Lafortune
03 480 85 58
info@hofvannazareth.be